Ara
  • Oğuz Kara

Mülkün El Değiştirmesi Halinde Tahliye

Kullandığı gayrimenkulü seven ve ayrılmak istemeyen birçok kiracının endişesi "mülkün el değiştirmesi halinde" tahliyenin gerekip gerekmeyeceği yönündedir.


İşyeri ve konut fark etmeksizin tüm kira sözleşmelerine uygulanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") "yeni malikin gereksimi" başlıklı 351. maddesinde ise bu sorunun cevabını buluyoruz. Bu maddeye göre:

- Yeni mülk sahibi devir tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ihtarda bulunmak şartıyla 6 ay sonra açacağı tahliye davası ile kiracıyı tahliye edebilir. 

1 aylık süre içerisinde ihtarda bulunmamış olması halinde, mülk sahibi ikinci bir fırsat olarak kira süresinin sonundan itibaren 1 ay içerisinde tahliye davası açarak mecurun tahliyesini sağlayabilir.


Yargıtay'a yansıyan bir davada yukarıda bahsedilen sürelere uyulmadığı için tahliye talebi reddedilmiştir:


"Davacı taşınmazı iktisap ettikten sonra ihtiyaç durumunu bildirir ihtarnameyi davalıya tebliğ ettirmiş olup, bu ihtarname iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde tebliğ edilmediğinden davacının açtığı dava süresinde değildir. Açıklanan bu olgu karşısında süresinde açılmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."


Ancak her halükarda, yeni mülk sahibinin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin söz konusu konut veya işyerini kullanma ihtiyacı olmalıdır. Diğer bir deyişle, TBK 351. madde uyarınca tahliye keyfi olarak uygulanamayacaktır.

Örnek bir dava istinaf sürecine yansımış ve istinaf mahkemesi tahliye işlemlerinin madde hükümlerine uygun olarak yapıldığını belirterek aşağıdaki şekilde hüküm kurmuştur:


"...Somut olayda; davanın taşınmazı iktisap eden davacı şirket tarafından TBK 351.maddesine istinaden açılmış olmasına, iktisabı ve ihtiyacı bildirilen ihtarnamenin maddede ön görülen bir ay içinde davalıya tebliğ edilmiş bulunmasına, altı aylık süre geçtikten sonra eldeki davanın açılmış bulunmasına ve süresinde olmasına... bilirkişi raporu içeriğine göre davaya konu kiralananın davacı şirketin ana sözleşmesinde belirtilen tamirat, onarım, imalat, yedek parça işi için elverişli olmasına ve ihtiyaç iddiasının bu kapsamda samimi, gerçek ve zorunlu olduğunun ispatlanmış olmasına

nazaran mahkemece davanın kabulüyle davalının yeni iktisap ve iş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralanandan tahliyesine ilişkin verilen kararda isabetsizlik bulunmamaktadır..."


Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)


10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör